Jak se Vám líbí tyto stránky?
Super!  (156/60%)
 
Průměr  (59/23%)
 
Rozhodně je na čem zapracovat  (47/17%)
 

Pravidla hry  

Protože pravidla hry jsou plně závislé na jednotlivých scénáriích, prakticky není možné popsat pravidla hry obecně. Hra je z velké části konfigurovatelná a je tedy téměř zcela v moci tvůrců scénárií, jak bude samotná hra fungovat a vypadat. 
V následujícím textu jsou tedy popsány obecné vztahy mezi jednotlivými prvky hry.

Cíl hry

Cíl hry sám o sobě ještě není pevně v pravidlech stanoven. Počítáme, že cílem bude samozřejmě jak samotné ovládnutí soupeřů (ať už silou nebo politickými kličkami) tak i výhra "pokrokovou převahou". O dalších cílech se v tuto chvíli nesnažíme, je ale možné, že dojde k doplnění i o některé další možnosti, jakými půjde hra vyhrát.

Zdroje

Hra je ve své podstatě bojem o zdroje. Zdroji se nerozumí nerostné suroviny, ale obecně jakékoliv zdroje potřebné pro lidskou společnost. Mohou to být peníze, benzín, štěstí, luxus, pokrok, atd... Všechny tyto zdroje jsou ve hře měřitelné a každý z nich může výrazně ovlivnit hráčovu pozici vůči ostatním.
Zdroje jsou modifikovatelné pro každé scénário. Tím dostávají její tvůrci do ruky významnou možnost, jak scénária odlišit. Každé může nabírat na zajímavosti právě tím, že ukazuje zcela jiný pohled na danou situaci. Ta se navíc aktivně mění i během samotné hry. 

Aktivní prvky

Aktivními prvky hry můžeme rozumět vše, s čím přijde hráč do styku na mapě a má možnost to měnit, nebo alespoň prohlížet dané vlastnosti. Jsou to tedy jednotky, budovy, města a nerostné suroviny. Mezi těmito prvky v zásadě neexistuje konkrétní hranice, všechny mají tzv. model, ze kterého vycházejí (což je šablona jak se daný prvek "chová"). Všechni ostatní vlastnosti jako je možnost pohybu, velikost útoku, produkce, atd... jsou určeny vlastnostmi samotných modelů, proto je možné je považovat za jednu skupinu, kterou nazýváme "aktivní prvky". Modely jsou tedy definicí aktivních prvků (neboli instancemi). Aktivní prvky dělá odlišnými právě jednotlivé vlastnosti  modelů (například budovy nemají umožněno měnit polohu).
Přesto je, pro zjednodušení pravidel, rozlišujeme a jsou například odděleně reprezentovány i v editoru hry. Každý model má definovánu možnost určitých vylepšení, které je možné aplikovat na  tu či onu vlastnost samotných instancí modelu (neboli aktivních prvků).
Aktivní prvky se během hry vzájemně ovlivňují. Je možné uvést jeden model jako "stavitele" jiných prvků, "převozníka" určitých typů prvků, může být producent či spotřebitel určitých zdrojů, atd... To například znamená, že jeden aktivní prvek může vstoupit (být "naloděn) do jiného.

Státní zřízení 

Každý hráč má možnost si zvolit státní zřízení svého státu. Každé státní zřízení zásadním způsobem ovlivňuje stát jako celek. Vliv má především na získávání a práci se zdroji, akceschopnost jednotek a politiku státu.

Vynálezecký strom

Obecně ve hře neplatí, že hráč může kdykoliv začít používat kterýkoliv model nebo státní zřízení. Aby bylo možné daný model (a následně jednotku, budovu, zdroj nebo státní zřízení) používat, musí se k němu hráč nejdříve vědecky "dopracovat". Jedním ze zdrojů ve hře je "pokrok". Tento zdroj určuje jakým způsobem stát investuje do vědy. Neplatí zde jednoduchá úměrnost mezi investicí zdroje "peníze" za do zdroje "pokroku". Mezi jednotlivými  zdroji existují vztahy, díky nimž je možné jednou využít toho, jindy onoho zdroje na úkor jiného. Protože každé scénario si samo definuje množinu dostupných zdrojů, v případě, že bude tento zdroj z množiny vyloučen, zaniká v této hře možnost vynalézat nové modely.
Obecně ale jinak platí, že čím větší pokrok, tím rychleji se hráč dostává k nedostupným modelům a státním zřízením. 

Mapa

Mapa je tvořena množinou různých typů terénů. Každý terén má množinu vlastností, které určují jeho vliv na aktivní prvky hry.
Mapa samotná je tvořena těmito terény. Ty jsou během hry neměnné. Jedinou vlastností políček mapy, která se během hry mění, je vlastník políčka (neboli hráč, který v tuto chvíli políčko vlastní). Skupiny políček se stejným vlastníkem jsou ohraničeny hranicemi.

Politika a diplomacie

 Ve hře je možné uzavírat s jinými hráči obranné a útočné pakty, vyměňovat zdroje, obchodovat s mapami, a další možnosti spolupráce. Vzhledem k tomu, že hru je v tuto chvíli možné hrát jenom proti jinému hráči, nevyzní možnosti diplomacie naplno až do verze v0.7, kdy dojde k vytvoření počítačového hráče.

Příklad

Příkladem může být scénario z druhé světové války (standardně dodáno se samotnou hrou).
K dispozici je zde deset typů zdrojů : peníze, uhlí, ropa, železo, elektřina, benzín, ocel, pokrok, štěstí, obyvatelstvo. Ve hře figuruje celkem 65 modelů, kde tři jsou nerostné suroviny, dvanáct typů budov, tři typy měst a 47 typů jednotek. Hráč může zvolit ze šesti možností státních zřízení a to nacismu, komunismu, monarchie, socialismu, kapitalismu a fašismu.